Wróć do przeglądu

Dworzanin z Etiopii

Dzieje Apostolskie 8:39

lecz radując się jechał dalej swoją drogą

Pełny tekst biblijny

Dzieje Apostolskie 8, wersety od 26 do 40 26 A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. 27 I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, 28 Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. 29 I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. 30 A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? 31 Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. 32 A ustęp Pisma, który czytał, był ten: Jak owca na rzeź był prowadzony I jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, Tak nie otwiera ust swoich; 33 W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. 34 Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? 35 A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. 36 A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? 37 Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. 38 I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. 39 Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. 40 Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei.

Wyjaśnienie tego obrazu

Filip, diakon w Kościele Chrystusowym, głosi Ewangelię w Samarii, a wiele osób przyjmuje wiarę w Jezusa Chrystusa (Dzieje Apostolskie 8, wersety od 1 do 8). Teraz Filip zostaje wysłany przez anioła Pana na “samotną” lub dziką drogę w kierunku Gazy. Miasto Gaza zostało zniszczone w roku 96 przed Chrystusem. Możliwe, że droga była wtedy opustoszała. Filip dołącza do powozu urzędnika z ówczesnej Etiopii lub Kuszu (obecnie Nubia lub północny Sudan). Urzędnik ten jest funkcjonariuszem porównywalnym do ministra finansów. Ten urzędnik, będący eunuchem (osoba, która nie jest zdolna do reprodukcji, Księga Izajasza 56, wersety od 3 do 5), był prozelitą: osobą pochodzenia nieżydowskiego, która przyjęła judaizm. Zobacz Księgę Izajasza 60, werset 3. W Jerozolimie kupił zwój księgi z proroctwem Izajasza. Teraz wraca do Etiopii. Czyta na głos Księgę Izajasza 53, werset 7, ale nie rozumie tego, co czyta. Słowo Boże, Biblia, jest środkiem łaski, przez który ludzie są przynoszeni do wiary w Jezusa Chrystusa (List do Rzymian 10, werset 17). Jednak przy czytaniu jest konieczne oświecenie przez Ducha Świętego, aby zrozumieć znaczenie. Filip, prowadzony przez Ducha Świętego, wyjaśnia, że tekst z Księgi Izajasza opisuje zastępcze cierpienie Mesjasza, Jezusa. Cierpiał i umarł jako ofiara za grzechy i przestępstwa ludzkości. Wydaje się, że Filip wyjaśnia także, że urzędnik może uzyskać pojednanie z Bogiem, wierząc w obiecanego Mesjasza i przyjmując chrzest. Urzędnik wierzy z całego serca i gdy widzi wodę przy drodze, chce ochoczo przyjąć chrzest. Po chrzcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, urzędnik kontynuuje swoją drogę z radością! Ta historia pokazuje, że Ewangelia po zesłaniu Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2) jest również przynoszona poza granicami ziemi Izraela. Zobacz Ewangelię Mateusza 28, werset 19. Psalm 68, werset 32: “Niech przyjdą dostojnicy z 136 Egiptu, Niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga!” Psalm 87:, wersety 3 i 4: “Chwalebne rzeczy mówi się o tobie, Miasto Boże. Sela. Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich; Również Filistea i Tyr wraz z Etiopią powiedzą: Oni się tu urodzili.” Księga Sofoniasza 3, werset 10: “Spoza strumieni Kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary.” List do Rzymian 10, wersety od 9 do 11: “Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 10Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.” Objawienie Jana 7, wersety 9 i 10: “Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.”

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo