Wróć do przeglądu

Noami rodzi się wnuk

Księga Rut 4:16

Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie, i była dla niego piastunką.

Pełny tekst biblijny

Księga Rut 4, wersety od 13 do 22 13 Boaz pojął więc Rut za żonę. A gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. 14 Wtedy powiedziały kobiety do Noemi: Błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela, i niech imię jego będzie głośne w Izraelu. 15 Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. 16 Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie, i była dla niego piastunką. 17 A sąsiadki nadały mu imię, powiadając: Noemi narodził się syn. I nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida. 18 A tacy są potomkowie Peresa: Peres zrodził Chesrona, 19 Chesron zrodził Rama, Ram zrodził Amminadaba. 20 Amminadab zrodził Nachszona, Nachszon zrodził Salmona, 21 Salmon zrodził Boaza, Boaz zrodził Obeda. 22 Obed zaś zrodził Isajego, a Isaj zrodził Dawida.

Wyjaśnienie tego obrazu

Naomi i jej synowa Rut - obie wdowy - przybywają do Betlejem na początku żniw jęczmienia. Pan ponownie daje swojemu ludowi chleb! Aby zarobić na życie, Rut zbiera kłosy jęczmienia, które pozostawiają żniwiarze na polu. Pole okazuje się należeć do Boaza, bliskiego krewnego zmarłego męża Naomi. Wieczorem, gdy Rut wraca do Naomi z kłosami jęczmienia, Naomi mówi jej, że Boaz jest jednym z potencjalnych wykupicieli. Wykupiciel (hebrajskie: go’el) to bliski krewny, który po śmierci męża - jeśli z małżeństwa nie urodziły się dzieci - wchodzi w (małżeństwo lewirackie) z wdową i płodzi z nią dziecko. Dziecko jest wtedy uważane za dziecko zmarłego męża. W ten sposób zachowywane jest dziedzictwo, a starość bezdzietnej wdowy jest zabezpieczona. Boaz - w przeciwieństwie do innego wspomnianego w czwartym rozdziale Księgi Rut bliskiego krewnego - podejmuje odpowiedzialność za wykupienie i bierze Rut za żonę. Rut 4, werset 13: “Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna.” Sąsiadki odwiedzające Naomi nadają jej wnukowi imię Obed. Chwalą Pana, że dał jej wykupiciela poprzez Rut. “Powiadając: Noemi narodził się syn.” (werset 17). Obed staje się ojcem Isajego, ojca Dawida, króla. Jezus Chrystus jest “Synem Dawida”. W Biblii Pan jest nazywany Wykupicielem lub Zbawicielem. Zobacz Psalm 19, werset 15 i Księga Hioba 19, werset 25. Kiedy Izraelici byli uwięzieni w niewoli w Egipcie, Bóg jako ich Go’el powstał, aby ich wykupić i dać im dziedzictwo w ziemi obiecanej. Ojciec dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela. Wykupienie w Izraelu było tego prefiguracją. Jezus oddał swoją duszę jako okup za wielu (Ewangelia Mateusza 20, werset 28). Stał się dla nas “krewnym” stając się człowiekiem jako Syn Boży; członkiem rodziny Adama i jego potomstwa. Stał się więc Zbawicielem, który spłacił zaciągnięty przez świat dług grzechu. Ewangelia Jana 3, werset 16: “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo