Wróć do przeglądu

Pasterz Dawid

1 Księga Samuela 16:11

Potem rzekł Samuel do Isajego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: Pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego: Poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj.

Pełny tekst biblijny

1 Księga Samuela 17, wersety od 33 do 37: 33 Saul zaś rzekł do Dawida: Ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. 34 Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody; 35 Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego; a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go; 36 Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego. 37 I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, a Pan będzie z tobą. 2 Księga Samuela 7, werset 8: Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem, Psalm 23, werset 4: Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Księga Ezechiela 34, wersety od 23 do 25: 23 Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem. 24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich - Ja, Pan, to powiedziałem. 25 Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. Ewangelia Jana 10, werset 11 Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

Wyjaśnienie tego obrazu

Tak jak Mojżesz, Dawid przez pewien czas był pasterzem, przygotowując się do przywództwa nad ludem Izraela. Sposób, w jaki Dawid wypełniał rolę pasterza, jest jasny, z tego, co mówił Saulowi w 1 Księdze Samuela 17, od wersetu 33 do 37: ryzykował życie dla swoich owiec, pokonywał lwa i niedźwiedzia z pomocą Bożą. Tak więc stał się prefiguracją Jezusa, Dobrego Pasterza, który oddaje życie swoje za owce (Ewangelia Jana 10, werset 11). Dawid grał na harfie (kinnor) i śpiewał podczas grania (1 Księga Samuela 16, werset 18). W Księdze Psalmów znajdują się 72 psalmy napisane przez niego. Przykładem jest Psalm 23, psalm o temacie: “Pan jest Pasterzem moim”. Zaufanie do Pasterza nie jest naiwne ani łatwe. Chodzi o osobiste poznanie i podążanie za Panem, również w konkretnej sytuacji zagrożenia śmiercią. Wiele psalmów wyraża wdzięczność za wybawienie z niebezpieczeństw, cierpień i ucisku. W Psalmie 22, werset 22, Dawid modli się: “Wybaw mnie z paszczy lwa”. Psalm 22 jest jednocześnie mesjańskim psalmem, w którym przepowiedziane jest cierpienie Chrystusa. Prorok Ezechiel zapowiada, że powstanie Pasterz z rodu Dawida, aby być pasterzem ludzi (Ezechiel 34, werset 23). Metafora Boga jako osobistego Pasterza i Dawida jako pasterza ludu łączą się w Jezusie, który jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem (Ewangelia Jana 10, werset 14). On, Chrystus, jest Dobrym Pasterzem, który strzeże dusze wiernych (1 List Piotra 2, werset 25). 143 1 List Piotra 5, werset 8: “Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.”. List do Hebrajczyków 13, wersety 20 i 21: “A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo