Wróć do przeglądu

Wniebowstąpienie Jezusa

Ewangelia Łukasza 24:50-51

I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi.

Pełny tekst biblijny

Zobacz również Ewangelia Marka 16, werset 19 19 A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Ewangelia Łukasza 24, wersety 50, 51 i 52 50 I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. 51 I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. 52 A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Dzieje Apostolskie 1, werset 9 9 I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.

Wyjaśnienie tego obrazu

Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba. Po swoim upokorzeniu aż do śmierci, teraz zostaje wyniesiony jako Król. Tuż przed swoim wstąpieniem do nieba, mówi: “Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.” Ewangelia Mateusza 28, werset 18. Jego wniebowstąpienie potwierdza, że Bóg Ojciec przyjął ofiarę Jezusa. I że poprzez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa pojednanie z Bogiem zostało dokonane. List do Filipian 2, werset 9. Jezus zwyciężył szatana, grzech i śmierć. Jego wniebowstąpienie jest chwalebnym wjazdem Zwycięzcy, który wstępuje na tron w niebie, po prawicy swego Ojca. List do Hebrajczyków 1, werset 3. Jako drugi i ostatni Adam, jako ‘Syn Człowieczy’, przezwycięża przepaść między Bogiem a człowiekiem, która powstała z powodu grzechu pierwszego Adama. Zobacz Księgę Rodzaju 3 i Pierwszy List do Koryntian 15, wersety 45 i 49. Ziemski arcykapłan wchodził corocznie z krwią ofiarnego zwierzęcia do ‘świętego świętych’ w świątyni; Jezus wchodzi raz na zawsze z własną krwią jako Arcykapłan Nowego Przymierza do niebieskiego świętego miejsca, aby dokonać dla nas wiecznego odkupienia. List do Hebrajczyków 6, werset 20. List do Hebrajczyków 7 oraz List do Hebrajczyków 9, werset 24. Idzie do domu Ojca w niebie, aby przygotować dla nas miejsce. Ewangelia Jana 14, werset 2. Jako Pośrednik reprezentuje wierzących przed Bogiem Ojcem i modli się za nich. Pierwszy List Jana 2, werset 1. 124 Wierzący otrzymują Ducha Świętego jako zastaw i zapomogę wobec dziedzictwa niebieskiego. 2 List do Koryntian 1, werset 22. List do Efezjan 1, werset 14. Dzięki temu pozostają oni również na ziemi w obecności Boga. Siedząc na chwalebnym tronie po prawicy Boga, Chrystus rządzi jako ‘Władca nad królami ziemskimi’. Objawienie Jana 1, werset 5. List do Kolosan 2, werset 10. Bóg rządzi wszystkim przez Chrystusa. Do czasu swojego powrotu na ziemię - zobacz Dzieje Apostolskie 1, werset 11 i Dzieje Apostolskie 3, werset 21 - Jezus każe głosić Ewangelię wśród wszystkich narodów. Ewangelia Mateusza 28, werset 19. Poprzez swojego Ducha Świętego i swoje Słowo skłania ludzi do wiary w Niego i uznania Jego Królestwa. List do Efezjan 2, werset 8. Wierzących wzywa się do życia jako obywateli niebieskiego Królestwa. List do Kolosan 3. Kto wierzy w Niego, jest ‘w Chrystusie’. List do Efezjan 1 i 2. To oznacza, że są oni już przez Boga umieszczeni w niebieskich sferach. List do Efezjan 2, werset 6. List do Rzymian 8, werset 29. Ewangelia Jana 3, werset 36: Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Zobacz także Objawienie Jana 19, wersety od 11 do 21. Przedstawienie wniebowstąpienia: W Starym Testamencie wniebowstąpienie Jezusa zostało już proroczo zapowiedziane, a Jego Królestwo ogłoszone: Psalm 2, Psalm 15, Psalm 2, werset 7, Psalm 24, Psalm 45, Psalm 47, Psalm 68, werset 19, Psalm 110. Księga Jeremiasza 30, werset 21. Przedobraz wniebowstąpienia można dostrzec w życiu Henocha, Eliasza i Józefa. Podobnie jak dym z ofiar starotestamentowych wznosił się ku Bogu, tak teraz Jezus wstępuje ze swoją ostateczną ofiarą do Boga Ojca. ‘Syn Człowieczy’ wstąpił do nieba i wróci na ziemię, ale jako Król i Sędzia, z mocą i majestatem. Ewangelia Mateusza 25, werset 31. Jego powrót na ziemię również jest prorokowany. Księga Zachariasza 14, werset 4.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?