Wróć do przeglądu

Zielone Świątki, zesłanie Ducha Świetego

Dzieje Apostolskie 2:2-4

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje.

Pełny tekst biblijny

Dzieje Apostolskie 2, wersety od 1 do 13 1 A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. 3 I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. 4 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. 5 A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; 6 Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. 7 I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? 8 Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? 9 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, 11 Zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. 12 Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć? 13 Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili.

Wyjaśnienie tego obrazu

Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy jest Pięćdziesiątnica. Słowo “Pięćdziesiątnica” pochodzi od greckiego “Pentekoste”, co oznacza “pięćdziesiąt”. Święto Zielonych Świątek (Pięćdziesiątnica) jest Nowotestamentowym wypełnieniem Starego Testamentowego Święta Tygodni. Święto Tygodni było świętem żniwnym. Świętem obfitości pszenicy: żniwami pszenicy. W tym radosnym dniu ofiarowano Bogu między innymi dwa chleby w świątyni w Jerozolimie. Dwa tak zwane pierwsze plony symbolizowały pełen plon. Widzisz te chleby na obrazie. Po śmierci Jezusa Jego ciało zostało zasiane niczym “ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi”. Ewangelia Jana 12, werset 24. Jego zmartwychwstanie, Wielkanoc, jest początkiem nowego życia: kłos, który przynosi wiele ziaren pszenicy. Pierwszy List do Koryntian 15, werset 20: A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Zmartwychwstanie Jezusa jest dowodem, że pokonał śmierć i początkiem nowego, niezniszczalnego, czyli wiecznego życia. Wylanie Ducha Świętego w dniu Zielonych Świątek jest uwieńczeniem dzieła pojednania Chrystusa. Podczas Święta Zielonych Świątek nagle dochodzi do odgłosu jak od potężnego tchnienia wiatru: Duch Święty ukazuje się z wielką mocą. Widoczne są “języki jakby ognia”. Ludzie zostają napełnieni Duchem Świętym i zaczynają mówić w innych językach. To napełnienie Duchem Świętym jest znakiem początku ekspansji Królestwa Bożego wśród wszystkich narodów. Znak ognia oznacza oczyszczenie wierzącego. Wielokrotność “ognistych języków” oznacza wiele języków. Znak wiatru oznacza mówienie, któremu towarzyszy oddech (wiatr / ruach / duch) Ducha Świętego. Grupa uczniów Jezusa, która otrzymuje ten znak zostanie rozmnożona do liczby ludzi, której nikt nie jest w stanie policzyć. W Objawieniu Jana 7, werset 9 czytamy, że kiedy Jezus powróci (powtórne przyjście), będzie pełen plonu. 134 List do Rzymian 8, werset 11: A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Zobacz też: Księga Izajasza 57, wersety od 15 do 17. Księga Jeremiasza 31, werset 33. Księga Ezechiela 36, wersety 26 i 27. Księga Ezechiela 37, wersety 9 i 10. Przebywanie przez Ducha Świętego Duch Święty jest “innym Pocieszycielem” (Paraclete), który wchodzi w wierzących po wniebowstąpieniu Jezusa i pozostaje z nimi na wieki. Ewangelia Jana 14. Wierzący jest świątynią Ducha Świętego. Pierwszy List do Koryntian 3, wersety 16 i 17. Pierwszy List do Koryntian 6, werset 19. Duch Święty wprowadza słowa Jezusa w serce. Ewangelia Jana 14, werset 26. Skupia uwagę na Jezusie. Ewangelia Jana 16, werset 14. Wierzący poddaje się prowadzeniu i nauczaniu Ducha Świętego. Naucza w całej prawdzie. Ewangelia Jana 16, werset 13. Przez ogień Bożej miłości wierzący głoszą Słowo Boże na świecie. Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ewangelia Jana 16, werset 8. Moc Ducha Świętego pozwala wierzącemu zwalczać grzech, szatana i świat. Dlatego musi założyć pełną zbroję Bożą. List do Efezjan 6, wersety od 10 do 20.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?