Wróć do przeglądu

Chrzest Jezusa

Ewangelia Mateusza 3:16

A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Mateusza 3, wersety od 13 do 17 13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. 14 Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 15 A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. 17 I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Wyjaśnienie tego obrazu

Jan Chrzciciel zwiastował i zapowiadał Króla Jezusa. Jego zadaniem było przygotowanie ludu na przyjście Jezusa. Jako prorok, Jan głosił, że Król jest w drodze. Aby zostać włączonym do Jego Królestwa, konieczne jest nawrócenie i odnowienie serca. Ludzie, którzy wyznają swoje grzechy i chcą się od nich odwrócić, zostają przez niego ochrzczeni w rzece Jordan jako znak oczyszczenia. Gdy Jezus miał około trzydziestu lat, przyszedł do Jordanu, aby zostać ochrzczonym przez Jana. Najpierw Jan odmawia, bo wie, że Jezus nie potrzebuje nawrócenia ani oczyszczenia. To, że Jezus jednak chce zostać ochrzczony, pokazuje, że chce spełnić wszystkie nakazy Boga. List do Galacjan 4:4. “wypełnić wszelką sprawiedliwość”. “On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą”. Drugi List do Koryntian 5, werset 21. Chrzest był więc upokarzający dla Jezusa. Gdy zostaje ochrzczony, Duch Święty zstępuje na Niego w postaci gołębicy, a głos Boga Ojca mówi: “Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.” Porównaj Psalm 2, werset 7. Udzielanie Ducha Świętego oznacza wyposażenie Mesjasza do pracy jako “Sługa Pana”. Patrz Izajasza 42. Gołąb, który powrócił do Noego w Księdze Rodzaju 8, był znakiem końca sądu i początku nowego czasu. Tak samo gołąb podczas tego chrztu jest znakiem ocalenia przed nadchodzącym sądem. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Ewangelia Mateusza 3, werset 2. Ewangelia Mateusza 4, werset 17. Jezus został obrzezany, gdy miał osiem dni. (zgodnie z zarządzeniem Bożym) Ewangelia Łukasza 2, werset 21. Poprzez swój chrzest Jezus wypełnił swoje obrzezanie. Obrzezanie było znakiem i pieczęcią przymierza z Bogiem. To przymierze jest kontynuowane i osiąga swoją pełnię w “Królestwie Bożym”. Podobnie jak Pascha w Starym Testamencie osiągnęła swoją pełnię - swoją właściwą postać - w Wieczerzy Pańskiej w Nowym Testamencie, tak też znak przymierza obrzezania osiągnął swoją właściwą postać w “chrzcie Królestwa”. Chrzest jest znakiem i pieczęcią przynależności do Królestwa. Księga Izajasza 42, werset 1: Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Ewangelia Mateusza 17, werset 5: Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie! List do Kolosan 1, werset 13: Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?