Wróć do przeglądu

Złoty cielec

Księga Wyjścia 32:19

A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą.

Pełny tekst biblijny

Księga Wyjścia 32, wersety od 1 do 8 1 A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. 2 Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. 3 I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. 4 I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. 5 Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. 6 I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania; i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. 7 Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. 8 Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.

Wyjaśnienie tego obrazu

Ustanowienie przymierza i złamanie przymierza Obietnica dana Abrahamowi i przymierze, które Bóg z nim zawarł w Księdze Rodzaju 15, stanowią podstawę przymierza, które zostaje zawarte z jego potomkami w Księdze Wyjścia 19. Bóg oddziela naród Izraela jako swój święty i kapłański naród. Wyzwolił naród z egipskiego domu niewoli i teraz objaśnia, jak wygląda życie w relacji przymierza z Nim. Dziesięć przykazań kieruje życiem ludu, który ma Boga jako Króla. Lud jest wdzięczny za wyzwolenie i gotów spełnić to, o co Bóg prosi. Odbywa się uroczyste zawarcie przymierza na górze Synaj. Księga Wyjścia 24. Mojżesz buduje ołtarz, a ofiarowane zostają na nim wół i krowa. Mojżesz wylał krew na ołtarz, a lud mówi: “Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni.” Następnie Mojżesz kropi lud “krwią przymierza”. Grzech ludu zostaje zadośćuczyniony, ponieważ zamiast ludzi zabite zostaje zwierzę ofiarne. Należą do Boga. Ta “krew przymierza” jest zapowiedzią krwi Jezusa, który oddał swoje życie za nas. Ewangelia Łukasza 22, werset 20. Następnie Mojżesz wchodzi na górę, aby otrzymać od Boga dwie tablice kamienne z przykazaniami, które Bóg napisał. Mojżesz pozostaje na górze przez czterdzieści dni i nocy. Ze względu na długie przebywanie Mojżesza na górze, Izraelici są przekonani, że coś mu się stało. Pragną mieć “bogów, którzy będą iść przed nimi”. Aaron robi dla nich złotego cielca. To jednak jest sprzeczne z wolą Boga. Bóg rozmawia na górze z Mojżesza i mówi mu, że ma zejść z góry, ponieważ lud “źle postąpił”. Gdy Mojżesz schodzi i widzi kult złotego cielca, wpada w gniew i rozwala tablice kamienne na kawałki u stóp góry. To wydarzenie pokazuje, że lud nie jest w stanie przestrzegać prawa. 38 W Nowym Testamencie Paweł pisze o roli prawa w Liście do Galacjan 3, werset 19: Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. I w Liście do Galacjan 3, werset 24: Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. W pierwszych ośmiu rozdziałach Listu do Rzymian Paweł szczegółowo omawia prawo i Ewangelię.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?