Wróć do przeglądu

Mesjańskie Królestwo Pokoju

Księga Izajasza 11:6

I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi.

Pełny tekst biblijny

Księga Izajasza 11, wersety od 1 do 9 1 I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. 2 I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. 3 I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, 4 Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. 5 I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. 6 I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. 7 Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. 8 Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. 9 Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.

Wyjaśnienie tego obrazu

Temat tego obrazu pochodzi z Księgi Izajasza 11, wierset 6, jest to werset z proroctwa Izajasza, w którym opisuje on wizję nadchodzącego pokojowego królestwa mesjańskiego. Wizja przedstawia rajskie warunki, które będą wynikiem mesjańskiego rządzenia. Po lewej, na pierwszym planie widać pniak drzewa, z którego wyrasta młody pęd. To obraz pochodzi z Księgi Izajasza 11, werset 1. “Różdżka”, która wyrasta z “pnia Isajego”, jest jednocześnie “Korzeniem Isajego” z Księgi Izajasza 11, wierset 10. “Korzeń Isajego” odnosi się do Syna Dawida - i jednocześnie Jego Pana: Mesjasza Jezusa. Ewangelia Mateusza 22, wersety od 41 do 46. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział: “Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.” Ewangelia Mateusza 28, werset 18. Wstąpił do nieba, ale wróci na ziemię, a następnie Jego królestwo, mesjańskie królestwo pokoju, nadejdzie w pełnej chwale na ziemi. Mesjasz i Jego rządy opisane są w Księdze Izajasza 11, wersety od 1 do 5. Ci, którzy będą nadal przeciwstawiać się Jego panowaniu, poniosą śmierć. Zobacz również Objawienie Jana 2, werset 27 i Objawienie Jana 19, werset 15. Klątwa, która spadła na stworzenie jako wynik grzechu człowieka (zobacz Księga Rodzaju 3), zostanie zniesiona. W związku z tym relacje między ludźmi, a zwierzętami oraz między samymi zwierzętami zostaną przywrócone do stanu sprzed Księgi Rodzaju 3. Wszelkie formy braku harmonii zostaną usunięte. W takiej sytuacji nawet dziecko będzie w stanie pilnować wczesniej będących drapieżnych zwierząt. Nikt już nie będzie czynił zła ani niszczenia; ziemia będzie pełna wiedzy i chwały Pana. Jest to pocieszające proroctwo w czasie przemocy. Muszą się odbyć wyroki, ale poprzez nie Bóg ustanawia swoje Królestwo. Zanim Jezus powróci, zło zostanie ujawnione w dużym stopniu: A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Drugi List do Tesaloniczan 2, werset 8. Teraz całe stworzenie jęczy: Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. List do Rzymian 8, wersety od 18 do 23. Objawienie Jana 5, werset 5: A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?