Wróć do przeglądu

Uzdrowienie opętanego u Gerazeńczyków

Ewangelia Marka 5:6-7

I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Marka 5, wersety od 1 do 20 1 I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. 2 A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, 3 Który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, 4 Gdyż często, związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić. 5 I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. 6 I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. 7 I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył. 8 Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka! 9 I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. 10 I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. 11 A pasło się tam, u podnóża góry, duże stado świń. 12 I prosiły go duchy, mówiąc: Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. 13 I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie; i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około dwóch tysięcy, i utonęło w morzu. 14 A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach; i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. 15 I przyszli do Jezusa, i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów; i zlękli się. 16 A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach. 17 I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. 18 A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. 19 Lecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. 20 Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus; a wszyscy się zdumiewali.

Wyjaśnienie tego obrazu

Po tym jak Jezus pokazał swą moc podczas uspokajania burzy na Morzu Galilejskim, przybywa On wraz z uczniami na ląd do “ziemi Gerazeńczyków”, czyli Dekapolisu, regionu dziesięciu miast, które zawarły między sobą sojusz. Prawdopodobnie było to w pobliżu Gerazy (obecnie Kursi), na wschodnim brzegu jeziora. Był to obszar pogański, którego Żydzi unikali, uznając go za nieczysty. Gdy Jezus wyszedł z łodzi, spotkał go człowiek, który był opętany przez “nieczyste duchy”. Jego myśli i zachowanie były kontrolowane przez demony, nie miał nad sobą panowania. Człowiek mieszkał w grobowcach w górach. Dla Żydów takie grobowce były nieczyste z powodu obecności zmarłych ciał. Demony sprawiały, że ranił się kamieniami. Nikt nie był w stanie go powstrzymać ze względu na nadnaturalne moce, które w nim mieszkały. Człowiek padł przed Jezusem, a nieczyste duchy wiedziały, że Jezus jest Synem Bożym i obawiały się, że przyszedł ich “przed czasem” skazać na mękę. Wiedzieli, że ich ostatecznym przeznaczeniem jest jezioro ognia, o którym mowa w Objawieniu Jana 20, werset 10. Demony określają siebie mianem “Legion”, czyli legionu. Rzymski legion składał się z około 6 000 żołnierzy. Jezus nakazuje nieczystym duchom opuścić człowieka i pozwala im wejść w stado świń, które było wypasane niedaleko na zboczu. Świnie były nieczyste dla Żydów, a ich hodowla świadczyła o pogańskiej kulturze tego regionu. Gdy demony weszły w świnie, stado wbiegło ze stromej góry do jeziora i utopiło się. Uwolniony od demonów człowiek odzyskuje przytomność i prosi Jezusa, aby mógł iść z Nim. Jezus jednak każe mu zostać w tym regionie i opowiedzieć swoim najbliższym, kto go wyzwolił z mocy diabła i jak Jezus się nad nim zlitował. Człowiek wykonuje polecenie i zaczyna opowiadać o tym, co Jezus dla niego uczynił w całym regionie Dekapolu. Ta historia pokazuje moc Jezusa w wyzwalaniu ludzi z mocy szatana i ustanawianiu Jego Królestwa tam, gdzie wcześniej rządził diabeł. Pierwszy List Jana 3, werset 8b: A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Ewangelia Mateusza 12, werset 28: A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże. Ewangelia Jana 12, werset 31: Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Ewangelia Jana 8, werset 36: Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 3, wersecie 15, przepowiedziano, że “potomek kobiety”, Jezus, zmiażdży głowę węża, czyli diabła. Dzięki ofierze Jezusa na krzyżu na Golgocie, Jezus pokonał diabła. List do Kolosan 2, werset 15: Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. W ostatniej Księdze, Objawieniu Jana, opisano ostateczne zniszczenie diabła. Objawienie Jana 20, werset 10: A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?