Wróć do przeglądu

Córeczka Jairusa wskrzeszona z martwych

Ewangelia Łukasza 8:54

On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko, wstań.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 8, wersety od 40 do 56 40 A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud; wszyscy go bowiem oczekiwali. 41 A oto przyszedł mąż, imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, i padł do nóg Jezusa, i prosił go, aby wstąpił do jego domu, 42 Gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około dwunastu lat, a ta umierała. A gdy On szedł, tłumy cisnęły się do niego. 43 A niewiasta, która miała krwotok od dwunastu lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, 44 Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego, i natychmiast ustał jej krwotok. 45 I rzekł Jezus: Kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: Mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. 46 Jezus zaś rzekł: Dotknął się mnie ktoś; poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. 47 A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. 48 On zaś rzekł do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. 49 Gdy On jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: Umarła córka twoja, nie trudź już Nauczyciela. 50 Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. 51 A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi, i ojcu, i matce dziecka. 52 A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: Nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. 53 I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. 54 On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko, wstań. 55 I powrócił duch jej, i zaraz wstała, a On polecił, aby jej dano jeść. 56 I wpadli w osłupienie jej rodzice; On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało.

Wyjaśnienie tego obrazu

Zobacz również Ewangelię Mateusza 9, werety od 18 do 26 i Ewangelię Marka 5, wersety od 21 do 43. Jezus przybywa do Kafarnaum łodzią. Jair, przełożony synagogi, upada przed Nim na kolana i błaga, by poszedł z nim do jego umierającej dwunastoletniej córki. Podczas gdy Jezus idzie do jego domu, pewna kobieta dotyka płaszcza Jezusa wierząc, że zostanie uzdrowiona przez Jego moc. Cierpi ona na krwotok już od dwunastu lat. Jezus mówi do niej, że jej wiara ją uzdrowiła. Gdy przychodzi wieść z domu Jaira, że jego córka już zmarła, Jezus pociesza Jaira i mówi mu, żeby nie bał się, lecz tylko wierzył. W obu sytuacjach osobista wiara w Jezusa jest kluczowa. Wskrzeszenie zmarłych jest jednym ze “znaków Mesjasza”. Zobacz Ewangelia Mateusza 11, wersety od 3 do 5. Księgę Izajasza 26, werset 19. Księgę Daniela 12, werset 2. To dowodzi mocy Jezusa, nie tylko nad żywiołami natury, demonami i chorobami, ale także nad śmiercią. Na Jego polecenie dusza córki Jaira powraca do jej ciała. Jezus nie stał się nieczysty przez dotknięcie jej martwego ciała; wręcz przeciwnie, nieczystość została usunięta. Kobieta z krwotokiem, która była nieczysta z powodu swojej dolegliwości, stała się czysta przez dotknięcie Jezusa w wierze. Jednak istnieje coś, co jest ważniejsze niż fizyczne wskrzeszenie z martwych. W Liście do Efezjan 2, werset 1 napisano: “I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,”. Bycie w grzechu to duchowa śmierć. Kiedy ktoś nawraca się do wiary w Jezusa, otrzymuje życie wieczne. Nawet jeśli ciało umrze, dusza pozostaje w życiu wiecznym i zostanie później ponownie zjednoczona z ciałem, kiedy zostanie wskrzeszone “w nieśmiertelności”. Zobacz Pierwszy List do Koryntian 15, werset 42. Ewangelię Jana 5, wersety od 19 do 29. Poprzez swoją śmierć jako człowiek, Syn Boży, Jezus, poniósł karę za nasz grzech. Dzięki temu możemy otrzymać życie wieczne przez wiarę w Niego. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Ewangelia Jana 5, werset 25

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?